شالیکار زر می‌کارد و رنج درو می‌کند| حال بد کشاورزان و کارگران

شالیکار زر می‌کارد و رنج درو می‌کند| حال بد کشاورزان و کارگران

شالیکاران مازندرانی در حالی روزهای پایانی برداشت برنج را سپری می کنند که هنوز بسیاری از آنان از داشتن بیمه و درآمد کافی محروم بوده و چشم به برنامه های دولت برای بهبود معیشت هستند. به گزارش تیتر شمال؛ خانوارهای روستایی زیادی در مازندران با برنجکاری و با سختی و زحمت فراوان امرار معاش می‌کنند