«خان‌طومان»؛میان‌بُری تا بهشت /خنده‌ی مستانه‌ی این زخم‌ها از باده نیست

«خان‌طومان»؛میان‌بُری تا بهشت /خنده‌ی مستانه‌ی این زخم‌ها از باده نیست

در برهه‌ای که نام تکفیری‌ها، لرزه به اندام خیلی‌ها می‌انداخت، شیرمردانی از خطه مازندران به دل قائله زدند تا نکند آب در دل کسی تکان بخورد؛ آری، تَرک دیار کردند تا دیارشان، ترک بر ندارد؛ ۱۶ پیله عاشقی که در خان‌طومان پروانه شدند و معبری از قلب سوریه تا بهشت را پرواز کردند…