گرانی؛ سکانس تلخ روزهای پایان سال/فرار مغزها از روی سفره نوروز!

گرانی؛ سکانس تلخ روزهای پایان سال/فرار مغزها از روی سفره نوروز!

آجیل همواره پای ثابت سفره‌های نوروزی بوده و تصور سفره نوروزی بدون آجیل‌های خوشمزه و دلچسبش، برای هیچ ایرانی خوشایند نیست، اصلا عید است و آجیل‌هایش. اما امسال گویی، آجیل سر سازگار با سرپرستان خانوار ندارد و خیز بلندی که از هم اکنون برای پریدن از رکورد قیمتی خود برداشته است حاکی از فرار مغزها