تکمیل طرح عمرانی پل ارتباطی ۶۰ روستا هزار جریب نکا؛آخرین گام سد گلورد

تکمیل طرح عمرانی پل ارتباطی ۶۰ روستا هزار جریب نکا؛آخرین گام سد گلورد

اگرچه آیین آبگیری سد گلورد با پایان یافتن سازه های سد درسال ۱۳۹۶ انجام شد ،اما آبگیری کامل این سد پس از عملیاتی شدن طرح پل ارتباطی ۶۰روستای بالا دست ،محقق می شود ؛چراکه پایه های آن باید برای جلوگیری از تخریب محیط زیست در زیر مخزن سد ایجاد شود.   به گزارش تیتر شمال؛