گام بلند مازندران و ولگاگراد برای تبدیل به هاب تجاری و ترانزیتی منطقه

گام بلند مازندران و ولگاگراد برای تبدیل به هاب تجاری و ترانزیتی منطقه

به گزارش تیتر شمال؛ سیدمحمود حسینی پور در جلسه کاری هیات تجاری مازندران و ولگاگراد روسیه، افزود: در زمان حاضر با توجه به رویکردهای دولت سیزدهم، روابط جمهوری اسلامی ایران با دولت روسیه در یک مسیر جدیدی قرار گرفته است و در این دوره جدید، ۲ استان ولگاگراد و مازندران می توانند نقش بسزایی در برقراری تعاملات