رفع کامل مشکل پسماند مازندران ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد

رفع کامل مشکل پسماند مازندران ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد

به گزارش تیتر شمال؛ رضا علیخانی در نشست بررسی وضعیت زیست محیطی مازندران با بیان اينکه بازچرخانی آب و پسماند دو موضوع مهم استان است که هر دوی آن برای استان الویت است، اظهار کرد: مازندران، استان با تنوع بالای زیست محیطی است که ۸۰ درصد آن را جنگل و مرتع و ۲۰ درصد را جلگه